فصل پنجم
ادراك

تقسیم كار در مغز

دستگاه‌های شناسایی و تعیین محل

مؤلفه‌های شناسایی

تعیین محل

تفكیك اشیاء

درك فاصله

درك حركت

شناسایی