بخش سوم
فصل چهارم

حس شنوایی

امواج صوتی

دستگاه شنوایی

درك شدت صدا

درك ارتفاع صوت

سایر حواس

بویایی

چشایی

فشار ودما

درد

 

خواص مشترك حواس گوناگون

حساسیت

رمزگردانی

حس بینایی

نور

دستگاه بینایی

درك رنگ

درك نور

 

خواص مشترك حواس گوناگون

حساسیت

 

آستانه مطلق

 

تشخیص تغییرات شدت محرك

 

رمزگذاری حسی

 

خواص مشترك حواس گوناگون
حساسیت

یكی از برجسته‌ترین ویژگی‌های اسلوب‌های حسی این است كه با حساسیت زیادی به وجود شیء یا واقعهای، یا تغییری درآن‌ها پی می‌برند.

 

آستانه مطلق: رایج‌ترین روش اندازه‌گیری حساسیت در اسلوب‌های حسی تعیین كمترین مقدار محركی است كه به نحو پایایی قابل افتراق از فقدان هرگونه محركی باشد.این كمترین مقدار محرك را آستانه مطلق می نامند.