روان شناسی عمومی
تالیف: اتكینسون
اسمیت بم هكسما
اتكینسون

بخش یكم

 فصل یكم

حوزه روان شناسی

دیدگاههای موجود در روان شناسی

خاستگاه دیدگاههای روان شناسی

دیدگاه های جدید

ارتباط میان دیدگاههای روانشناسانه و زیست شناسانه

حوزه روان شناسی
تعریف روان شناسی

روان شناسی را می توان مطالعه علمی رفتار و فرآیند های ذهنی تعریف كرد.

پنج مسئله عمده كه در حوزه بررسی های روان شناسان قرار دارد عبارتند از: