شناخت وظیفه، پایه انجام وظیفه است.

انسانها در جامعه نسبت‏به یكدیگر «وظایف متقابل‏» دارند و به‏تعبیرى دیگر، بر عهده خویش نسبت‏به افراد دیگر «حقوق متقابل‏»دارند. شناخت این حقوق و انجام آنها و مراعات دو جانبه، ضامن‏تصحیح روابط و سالم‏سازى معاشرتها و زدودن كدورتها و كاهش‏اختلافها و گله‏مندیهاست.