بخش چهارم
فصل هفتم
یادگیری و شرطی سازی

دیدگاههای مربوط به یادگیری

شرطی سازی سنتی

آزمایشهای پاولف

تبعات و كاربردها

پیش بینی و عوامل شناختی

محدودیت های زیستی

مبنای عصبی یادگیری

بخش چهارم
فصل هفتم
یادگیری و شرطی سازی

شرطی سازی فعال

قانون اثر

آزمایشهای اسكینر

تبعات و كاربدها

شرطی سازی بیزارگونه

مهار و عوامل شناختی

محدودیت های زیستی

یادگیری پیچیده

نقشه شناختی و مفاهیم انتزاعی

بصیرت آموزی

عقاید پیشین